• Shamila Gopalan

๐™„๐™ฉ'๐™จ ๐™Š๐™† ๐™ฉ๐™ค ๐™‰๐™Š๐™ ๐™—๐™š ๐™Š๐™† ๐™—๐™š๐™˜๐™–๐™ช๐™จ๐™š ๐™’๐™š ๐˜ผ๐™ก๐™ก ๐™ƒ๐™–๐™ซ๐™š ๐™Ž๐™๐™ž๐™ฉ๐™ฉ๐™ฎ ๐˜ฟ๐™–๐™ฎ๐™จ.

This is a follow-up segment from Part 1 of my video series "What I Did For My Business to Survive COVID-19."


The message is ๐™„๐™ฉ'๐™จ ๐™Š๐™† ๐™ฉ๐™ค ๐™‰๐™Š๐™ ๐™—๐™š ๐™Š๐™† cause ๐™ฌ๐™š ๐™–๐™ก๐™ก ๐™๐™–๐™ซ๐™š ๐™จ๐™๐™ž๐™ฉ๐™ฉ๐™ฎ ๐™™๐™–๐™ฎ๐™จ.


Here are some value bombs around how to deal with those days and emotions - be it whether you are an entrepreneur or someone going through a really hard time.


What works for me is reaching out and talking to someone I trust - who will listen without judgement and has my back for real. My mission with the work that I do with HerWit is to be of service to women entrepreneurs and professional career women from a migrant and multicultural background - to be that rock to help start, maintain and scale their lives either through helping them create amazing businesses or achieving success in their careers. Through the good, bad and ugly times.Also, check the link in comments for additional content on how to deal with fear and panic from Ideas from TED.


I have included the link for the full video for Part 1 - https://www.herwit.com.au/post/video-series-what-i-did-for-my-business-to-survive-covid-19-part-1

0 views

696 Bourke Street | Melbourne, Australia 3000 | info@herwit.com.au | Tel: +614-2154-5023 | 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • LinkedIn - White Circle
  • White Twitter Icon